d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمجیدی پرسید 1 سال قبل
چطوور میتونیم فقط یه بند قراردادو فسخ کنیم؟ ولی کل قرارداد همچنان باشه. ممنون
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باید در انتهای قرارداد اضافه کنید بند مذکور با توافق حذف شد و ذیل آن را امضا نمایدد.

فهرست