d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aآرش مقدم پرسید 1 سال قبل
سلام

آیا کارفرما میتواند از ورود نیروی پیمانکار ( به دلایل شخصی) به کارگاه جلوگیری نماید؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

با سلام

خیر کارفرما نمی تواند از ورود نیروی پیمانکار جلوگیری کند

فهرست