d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمولایی پرسید 1 سال قبل
زمینی را خریده ام که مالک ملک مجاور دارای حق مجرای آب در آن می باشد ، آیا می توانم از استفاده او جلوگیری نمایم
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

خیر زیرا او دارای حق ارتفاق می باشد

فهرست