d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمولایی پرسید 9 ماه قبل
زمینی را خریده ام که مالک ملک مجاور دارای حق مجرای آب در آن می باشد ، آیا می توانم از استفاده او جلوگیری نمایم
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 8 ماه قبل

خیر زیرا او دارای حق ارتفاق می باشد

فهرست