مولایی پرسید 2 ماه قبل
زمینی را خریده ام که مالک ملک مجاور دارای حق مجرای آب در آن می باشد ، آیا می توانم از استفاده او جلوگیری نمایم
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

خیر زیرا او دارای حق ارتفاق می باشد

فهرست