جمیل پرسید 1 سال قبل
اقدام به خرید یک خانه با برادرم کرده ام ، برادرم خانه رو به شخصی اجاره داده است آیا می توانم از تصرف آن فرد جلوگیری کنم ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

بله می توانید