d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aتباری پرسید 1 سال قبل
تشخیص جعلی بودن اسناد گمرکی با کدام مرجع است ؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

گمرک مرجع صدور اسناد گمرکی می باشد و تشخیص اصالت یا عدم اصالت سند با گمرک می باشد . مرجع صالح جهت رسیدگی به جعلی بودن اسناد گمرکی با دادگاه انقلاب یا سازمان تعزیرات است .

فهرست