d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aاجاقی پرسید 1 سال قبل
سلام. خسته نباشید. برای عدم اجرای بموقع مفاد قرارداد مبایعه نامه یک ملک مسکونی برای طرفین مبایعه نامه، جریمه تأخیر در اجرای تعهدات در نظر گرفته شده، موعد مطالبه بایع از مشتری به علت عدم حضور در دفترخانه و پرداخت مابقی ثمن معامله هنگام تنظیم سند و قبل از امضاء آنست یا بعد از آن؟ الآن من میتونم جریمه رو لحاظ کنم و بخوام ازش؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

شرایط جریممه یا خسارت وجه التزام قراردادی از تاریخ شروع انجام تعهد که معمولاً گواهی عدم حضور در دفترخانه ملاک آن است به مشروط له تعلق می گیرد.

فهرست