d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمحمد کاشانی پرسید 1 سال قبل

باسلام…زمینی به مشخصات و حدود توسط ثبت و کارشناس مربوط با شماره پلاک جعلی زمین شهری به مالکیت ثبتی شخص و سند دارشده در امده وحال این که این زمین در گذشته وقف و مستاجر داشته و از غفلت اوقاف ومتولی این حادث گشته…استعلام از زمین شهری فاقد بودن شماره زمین را داده ولی در جهت تصرف دارنده سند شکایت تصرف عدوانی کرده….آیا وارد شدن به زمین با مدارک دال بر وفقیت وتصرف کردن تا رسیدگی حقوقی به آن صحیح است؟ تشکر

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام سوال شما مبهم است و بستگی به بررسی مدارک شما دارد

فهرست