ثبت ناقص شماره برگه های کوتاژ ورود موقت در برگه های صادراتیدسته بندی: پرسش های دعاوی گمرکیثبت ناقص شماره برگه های کوتاژ ورود موقت در برگه های صادراتی
مینایی پرسیده شده در 2 هفته پیش
یه پرونده با گمرک و تعزیرات که منجر به صدور رای در شعبه تجدید نظر قاچاق کالا و ارز استان اصفهان شده

براتون میفرستم بررسی کنید چه راهی پیشنهاد می کنید؟

مدارکی داریم که ثابت میکنه صادرات در وقت مقرر از محل واردات موقت صورت گرفته ولی از آنجایی که در آن تاریخ ۴برگ واردات موقت داشته ایم، اشتباها فقط شماره ۲ کوتاژ ثبت شده است

به طوری که در حال حاضر برای ۲برگ کوتاژ ۳۸تن اضافه صادرات داریم ولی برای ۲برگ دیگر که نیاز به ۳۲تن صادرات بوده، هیچ صادراتی نداریم.

این ۴برگ کوتاژی است که ورود موقت صورت گرفته است

وزن خالص کل واردات ۹۰۱۱۹/۲ کیلوگرم بوده

در ازای این واردات بایستی ۱۰۸۲۰۰ کیلوگرم فرش صادر میکرده و در کوتاژ صادره به شماره کوتاژ ورود موقت ها اشاره میشده و بایستی ذکر میشده این صادرات از محل ورود موقت به شماره …….. می باشد

این ۸برگ صادراتی است که انجام شده

از نظر زمانی در همان زمانی قرار دارد که ما باید صادرات انجام میداده ایم

از نظر وزنی بیش از آن چیزی است که باید در ازای ۴کوتاژ ورود موقت، بایستی انجام میداده ایم

ولی مشکلی که پیش آمده، تنها شماره ۲برگ کوتاژ ورود موقت در این برگه های صادراتی ثبت شده است و اشتباها به جای اینکه این حجم از صادرات برای ۴برگ ورود موقت باشد و تمامی ۴برگ را تسویه کند، متاسفانه برای ۲برگ ثبت شده است و این اشتباه باعث شده تا ۲۵میلیارد ریال جریمه برای شرکت صادر شود

در مرحله اول دنبال توقف اجرای حکم و در ادامه تجدید نظر و ابطال رای هست.

1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 2 هفته پیش

سلام با عنایت به توضیحات مندرج در سوال بله امکان اقامه دعوا وجود دارد لیکن مدارک شما حتما میبایست بررسی شود

فهرست