ثبت سند مالکیت به نام دولت و اراضی ملی بدون اطلاع مالکدسته بندی: پرسش های دعاوی ثبتیثبت سند مالکیت به نام دولت و اراضی ملی بدون اطلاع مالک
d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aغفاری پرسید 1 سال قبل
سلام اداره ثبت می تواند بدون خبر و اطلاع شخص حقیقی که مالک ملک می باشد سند مالکیت را به نام دولت و اراضی منابع طبیعی و ملی ثبت نماید در حالیکه ۴۰ سال از زمان صدور سند مالکیت به نام شخص گذشته باشد و سند تک برگی هم صادر شده باشد
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام حسب قوانین موضوعه و صدور برگ تشخیص ملی بودن زمین

هرچند شما سند مالکیت هم داشته باشید زمین ملی محسوب و متعلق به دولت هست و با سازوکار حقوقی حسب مورد میتوانید نسبت به نقض تشخیص ملی بودن زمین و ابطال سند مالکیت صادره دولت اقدام کنید

فهرست