d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aعلی پرسید 1 سال قبل
سلام.

در طی تخریب کارگاه در جریان یک قرارداد پیمانکاری، مصالح مال کی هستش؟ پیمانکار و یا کارفرما؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

تمامی مصالحی که حاصل تخریب باشد، متعلق به کارفرماست و کارفرما می تواند بهای مصالح حاصل از تخریب که مجدداً توسط پیمانکار مورد استفاده قرار میگیرد را از صورت وضعیت کارکرد پیمانکار بعد از در نظر گرفتن هزینه ترمیم مصالح کسر کند.

موفق باشید.

فهرست