سینا پرسید 2 سال قبل
با سلامآیا توقیف ملک قولنامه ای امکان پذیر است ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

بله می توان ملک قولنامه ای را نیز توقیف نمود