d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمهدوی پرسید 1 سال قبل
سلام بنده خانه ای با مبایعه نامه خریدم. قرارداد اجاره ای با مستاجر منعقد کردم .بعدا متوجه شدم که ملک در رهن بانک است و چندین مورد بازداشتی دارد . درخواست الزام به فک رهن دادم که حکمش صادر شد. اما بعد متوجه شدم که فروشنده مستاجرم رو بیرون کرده با شکایت به دادگاه توانستم از مستاجر قرارداد اجاره ی بین مستاجر جدید و فروشنده بدست بیاورم که از نظر ما قرارداد اجاره صوری بود. در قرار اجاره اشاره شده بود که پول رهن به حسابی شخصی که فروشنده پولی را که از فروش منزل به ما بدست آورده به حساب آن شخص واریز کرده است. سوال من این است که آیا می شود از هر سه نفر این اشخاص شکایت کیفری کنم؟؟ممنون میشم راهنماییم کنید
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

نسبت به فروشنده می توانید تحت عنوان اجاره مال غیر شکایت کیفری ارائه دهید و به صورت حقوقی نیز خلع ید مستاجری که فروشنده ملک را به ایشان اجاره داده است را تقاضا نمایید البته در صورت عدم آگاهی به به اینکه ملک متعلق به موجر خود نبوده، می توانید به طرفیت او دعوای حقوقی ارائه دهید. دو نفر دیگر با اثبات علم آنها نسبت به موضوع و احراز مباشرت آنها مسئولیت کیفری پیدا می کنند در غیر اینصورت (جهل به موضوع) مسئولیت کیفری نخواهند داشت و علیه شخص ثالثی که صرفا پول به حساب ایشان واریز شده است نمی توانید اقدامی نمایید.

فهرست