d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aسالاری پرسید 1 سال قبل
ما شرکتی داریم که تا چند ماه پیش بنده صاحب امضاء مجاز و مدیرعامل بودم از چند ماه پیش مدیرعامل جدید انتخاب شده و صاحب امضاء مجاز نیز می باشد. من در دوران مدیریت یک سری چک هایی که متعلق به شرکت می باشد را به برخی فروشندگان دارم که موعد چک ها چند ماه دیگر است. با توجه به اینکه بنده دیگر مدیرعامل نیستم آیا مسئولیتی در قبال پرداخت چک ها دارم؟ و اینکه در هنگام تحویل اسناد و مدارک به مدیرعامل جدید اقرارنامه رسمی از ایشان گرفتم که لیست تمام بدهی و چک های شرکت در آن ذکر شده بود.
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

– با توجه به اینکه مدت مدیریت شما به پایان رسیده و مدیرعامل جدید انتخاب گردیده است شما مسئولیتی در قبال بدهی شرکت ندارید و اینکه چک هایی که صادر نموده اید چک شرکت بوده نه چک شخصی شما که شخص ثالث بتواند علیه شما طرح دعوا نماید. دارنده چک می بایست علیه شرکت طرح دعوا نماید.

فهرست