تنفیذ قرارداد و صورت جلسه و الزام به انتقال سنددسته بندی: پرسش های امور حسبیتنفیذ قرارداد و صورت جلسه و الزام به انتقال سند
d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمیر احمدی پرسید 1 سال قبل
من یک قراداد یک ساله با وارث پدربزرگ بستم و در حالی که خودم احدی از وارث هستم قرار شده 35 هکتار زمین را که دارای پلاک ثبتی است و اظهارنامه ثبتی آن صادر شده را ببرم دادگاه ارشاد و معاضدت بیرجند .در پایان هر آنچه رای دادگاه بر احیا صادر شده یک هفتم برای حق الزحمه من از زمین مال من باشد

من رای دادگاه گرفتم و وارث بعد از ارائه رای از طرف من به انها رفتند در صورت جلسه ای اراضی را تقسیم و یک هفتم من را هم جانمایه کردند .ولی این صورت جلسه را دو نفر امضا نکردند.حالا چون قرارداد اول را همه امضا کردند میخواهم وارث را ملزم به انتقال قسمتی از پلاک که سهم من میشه بکنم

آیا باید تنفیذ قرارداد و صورت جلسه و الزام به انتقال سند خواسته من باشد ؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام باید صرفا الزام به ایفای تعهدات و الزام به انتقال سند رسمی حسب مورد مشاعی نمایید

فهرست