محمدی پرسید 2 ماه قبل
سلام. قراردادی بر اساس وکالتنامه تنظیم گردیده اما بنده وکیل خود را طی اظهارنامه رسمی از وکالت عزل نمودم. آیا می توانم بر همین اساس قرارداد را فسخ نمایم؟
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

باسلام. چنانچه محرز گردد قرارداد پس از عزل وکیل منعقد گردیده است قرارداد فضولی بوده و چنانچه شما تائید ننمایید قرارداد باطل می باشد.

فهرست