d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمحمدی پرسید 1 سال قبل
سلام. قراردادی بر اساس وکالتنامه تنظیم گردیده اما بنده وکیل خود را طی اظهارنامه رسمی از وکالت عزل نمودم. آیا می توانم بر همین اساس قرارداد را فسخ نمایم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باسلام. چنانچه محرز گردد قرارداد پس از عزل وکیل منعقد گردیده است قرارداد فضولی بوده و چنانچه شما تائید ننمایید قرارداد باطل می باشد.

فهرست