محمدی پرسید 1 سال قبل
سلام. قراردادی بر اساس وکالتنامه تنظیم گردیده اما بنده وکیل خود را طی اظهارنامه رسمی از وکالت عزل نمودم. آیا می توانم بر همین اساس قرارداد را فسخ نمایم؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باسلام. چنانچه محرز گردد قرارداد پس از عزل وکیل منعقد گردیده است قرارداد فضولی بوده و چنانچه شما تائید ننمایید قرارداد باطل می باشد.