d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aجانی پرسید 1 سال قبل
سلام. ساختمانی را برای ساخت به مشارکت داده ایم و سازنده هنوز پایان کار نگرفته. آیا من میتونم برای واحد خودم سند بگیرم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

با سلام؛ خیر، پایان کار و صورت مجلس تفکیکی مقدمات اخذ سند رسمی میباشند.

فهرست