تنظیم سند قرارداد مشارکت بین شرکت دولتی و شخص حقوقیدسته بندی: پرسش های دعاوی شرکت هاتنظیم سند قرارداد مشارکت بین شرکت دولتی و شخص حقوقی
d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمجید عباسی پرسید 12 ماه قبل
در یک رابطه حقوقی با عنوان مشارکت بین دستگاه دولتی و شخص حقوقی دیگر، میتوان قدر السهم طرفین را منوط به گزارش کارشناسان در 6 ماه آینده نمود.با این وصف و نگارش عقد قرارداد مشارکت با این شرط صحیح میباشد.
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 12 ماه قبل

سلام خیر نمی توانید

فهرست