تنظیم سند قرارداد مشارکت بین شرکت دولتی و شخص حقوقیدسته بندی: پرسش های دعاوی شرکت هاتنظیم سند قرارداد مشارکت بین شرکت دولتی و شخص حقوقی
مجید عباسی پرسید 2 سال قبل
در یک رابطه حقوقی با عنوان مشارکت بین دستگاه دولتی و شخص حقوقی دیگر، میتوان قدر السهم طرفین را منوط به گزارش کارشناسان در 6 ماه آینده نمود.با این وصف و نگارش عقد قرارداد مشارکت با این شرط صحیح میباشد.
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

سلام خیر نمی توانید