d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aحسین فلاح پرسید 1 سال قبل
.سلام مغازه بنده در طرح تعریض شهرداری قرار دارد وبنده شکایتی در دیوان مطرح نمودم به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی ودیوان نیز رای قطعی به نفع بنده صادر کرد وشهرداری را ملزم به صدور پروانه ساختمانی نمود ولی شهرداری به من میگوید ما پروانه ساختمانی را صادر نمی کنیم و طبق لایه تملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمومی وعمرانی دولت عمل کرده وملک را از شما می خریم …سوال آیا شهرداری می تواند رای دیوان را اجرا نکند وطبق لایه تملک اراضی برای خرید مغازه بنده اقدام نماید (من اکنون رضایت به فروش ندارم )؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام بله گفته شهرداری درست هست و لیکن میبایست سریعا نسبت به اخذ مصوبه و تشکیل کمیسیون اقدام نماید

در صورت عدم انجام میتوانید اجرای رای دیوان را بخواهید

فهرست