d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aحیدری پرسید 1 سال قبل
خانه ای را به مدت یکسال اجاره کرده ام و اکنون زمان اجاره پایان یافته است و با اینکه حاضر هستم 25 درصد به مبلغ اجاره اضافه کنم مالک راضی نمی گردد چه اقدامی می توانم انجام دهم ؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

از طریق شورای حل اختلاف اقدام نمایید

فهرست