حیدری پرسید 2 سال قبل
خانه ای را به مدت یکسال اجاره کرده ام و اکنون زمان اجاره پایان یافته است و با اینکه حاضر هستم 25 درصد به مبلغ اجاره اضافه کنم مالک راضی نمی گردد چه اقدامی می توانم انجام دهم ؟
1 پاسخ
تیم تحریریه دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

از طریق شورای حل اختلاف اقدام نمایید