d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aنبی پور پرسید 1 سال قبل
سلام. اگر پدر ، پسرش را به قتل برساند مادر او میتواند به عنوان ولی دم تقاضای قصاص بکند؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام طبق قانون مجازات اسلامی در صورتی که قاتل پدر مقتول باشد قصاص نمی شود .

فهرست