پوریا پرسیده شده در 3 روز پیش
درصورتی که ملکی در رهن بانک قرار داشته باشد؛ اما مالک با حفظ حقوق مرتهن ، آن را فروخته باشد، آیا خریدار می تواند با پرداخت بدهی مالک از بانک تقاضای فک رهن نماید ؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 2 روز پیش

بله می تواند

فهرست