محمدی پرسیده شده در 1 هفته پیش
اگر یک دانگ پلاکی وقف باشد در فرض غیرقابل افراز بودن آن نسبت به آن ملک تقاضای فروش می توان نمود ؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 1 هفته پیش

خیر امکان فروش ملک وجود ندارد

فهرست