محمدی پرسید 2 سال قبل
اگر یک دانگ پلاکی وقف باشد در فرض غیرقابل افراز بودن آن نسبت به آن ملک تقاضای فروش می توان نمود ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

خیر امکان فروش ملک وجود ندارد