d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aسلیمی پرسید 1 سال قبل
با سلام

مهریه همسر من 220 سکه بهار می باشد , آیا می تواند درخواست حبس من را تقاضا نماید .

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

در صورت طرح دعوا در دادگاه می تواند تقاضای حبس نماید .

فهرست