سلیمی پرسید 2 سال قبل
با سلاممهریه همسر من 220 سکه بهار می باشد , آیا می تواند درخواست حبس من را تقاضا نماید .
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

در صورت طرح دعوا در دادگاه می تواند تقاضای حبس نماید .