رحمانی پرسید 2 ماه قبل
خانه ما کاربری مسکونی دارد ایا می توانیم آن را تجاری اجاره دهیم ؟
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

موضوع از تخلفات ساختمانی ی باشد و درصورت اجاره به صورت تجاری ، کمیسیون ماده 100 رای به پرداخت جریمه صادر می کند .

فهرست