d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aرحمانی پرسید 1 سال قبل
خانه ما کاربری مسکونی دارد ایا می توانیم آن را تجاری اجاره دهیم ؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

موضوع از تخلفات ساختمانی ی باشد و درصورت اجاره به صورت تجاری ، کمیسیون ماده 100 رای به پرداخت جریمه صادر می کند .

فهرست