رحمانی پرسید 1 سال قبل
خانه ما کاربری مسکونی دارد ایا می توانیم آن را تجاری اجاره دهیم ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

موضوع از تخلفات ساختمانی ی باشد و درصورت اجاره به صورت تجاری ، کمیسیون ماده 100 رای به پرداخت جریمه صادر می کند .