بهرام پرسید 2 ماه قبل
سرقفلی مغازه ای را دارم آیا می توانم شغل دیگری بغیر از شغلی که در قرارداد ذکر شده است فعالیت کنم ؟
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

خیر باید در همان شغلی که در قرارداد ذکر ده است فعالیت نمایید

فهرست