d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aبهرام پرسید 1 سال قبل
سرقفلی مغازه ای را دارم آیا می توانم شغل دیگری بغیر از شغلی که در قرارداد ذکر شده است فعالیت کنم ؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

خیر باید در همان شغلی که در قرارداد ذکر ده است فعالیت نمایید

فهرست