بهرام پرسید 2 سال قبل
سرقفلی مغازه ای را دارم آیا می توانم شغل دیگری بغیر از شغلی که در قرارداد ذکر شده است فعالیت کنم ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

خیر باید در همان شغلی که در قرارداد ذکر ده است فعالیت نمایید