موسوی پرسیده شده در 3 روز پیش
آیا بعد از حصول وقف ، واقف می تواند تولیت را تغییر دهد ؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 19 ساعت پیش

خیر مگر این که ضمن عقد وقف شرط تغییر تولیت شده باشد .

فهرست