موسوی پرسید 2 سال قبل
آیا بعد از حصول وقف ، واقف می تواند تولیت را تغییر دهد ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

خیر مگر این که ضمن عقد وقف شرط تغییر تولیت شده باشد .