مهتابی پرسید 2 ماه قبل
آیا در عقد نکاح تعیین مهریه واجب است ؟
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

در عقد نکاح موقت مهریه باید معین گردد

فهرست