مهتابی پرسید 2 سال قبل
آیا در عقد نکاح تعیین مهریه واجب است ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

در عقد نکاح موقت مهریه باید معین گردد