d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمهتاب پرسید 1 سال قبل
با سلام، پدربزرگ من 40 سال پیش در یک روستای دورافتاده فوت نموده اند ولی وصیتی کردن که هرچه اموال منقوق و غیرمنقول هست پس از فوت به همسرش برسد و بعد از آن هم هیچ انحصار و ورثه ای انجام نگرفت. مادربزرگ بنده در زمان حیات و با اختیار آن وصیت نامه 2 دانگ از ملک مسکونی متعلق به همسرش را به پاس زحمات دخترش به صورت برگی و در شورای محله آن روستا با مهر و امضای شاهد واگذار کرده که آن دختر مادر من می باشد و به تازگی فوت شدن. مادر من 2 برادر و یک خواهر دیگر هم دارد که در حال حاضر برای اون دو دانگ شکایت کرده اند. آیا به همان برگه انتقال دستی که حدود 18 سال پیش در شورای شهر آن روستا تنظیم شده بود می توان به آن دو دانگ ادعا نمود یا نه؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام اگر شکایت مدعیان مبنی بر مازاد ثلث وصیت باشد بله امکان پیگیری دارند

فهرست