d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aیاسر پرسید 1 سال قبل
در مجتمع آپارتمانی زمان فروش واحدها اسمی از انبار نبوده و بعد مالک با مجوز در قسمت زیر زمین انباری می سازد الان بر سر قیمت انباری اختلاف وجود دارد. مالک قیمت روز را می خواهد و خریداران قیمت خریدار را در نظر دارند. الان مالک می گوید ده واحد را به یکی از خریداران که یک واحد دارد می فروشد. آیا قانونا می تواند این کار را انجام دهد؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

اگر در فضای مالکیت مشاع مالکین بدون اجازه احداث بنای انباری کرده مصداق غصب هست و می تواند دعوای خلع ید مشاعی و قلع و قمع اعاده به وضع سابق را مطرح نمائید.

فهرست