یاسر پرسیده شده در 2 ماه پیش
در مجتمع آپارتمانی زمان فروش واحدها اسمی از انبار نبوده و بعد مالک با مجوز در قسمت زیر زمین انباری می سازد الان بر سر قیمت انباری اختلاف وجود دارد. مالک قیمت روز را می خواهد و خریداران قیمت خریدار را در نظر دارند. الان مالک می گوید ده واحد را به یکی از خریداران که یک واحد دارد می فروشد. آیا قانونا می تواند این کار را انجام دهد؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 2 ماه پیش

اگر در فضای مالکیت مشاع مالکین بدون اجازه احداث بنای انباری کرده مصداق غصب هست و می تواند دعوای خلع ید مشاعی و قلع و قمع اعاده به وضع سابق را مطرح نمائید.

فهرست