d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aیوسف پرسید 1 سال قبل
مغازه ای وقفی را اجاره کرده ام که حق سرقفلی آن با من می باشد اکنون نیاز به تعمیرات دارد آیا اجازه متولی لازم است ؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

بله اجازه متولی لازم می باشد

فهرست