پیری پرسید 2 سال قبل
در صورتی که عین موقوفه خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد و مستاجر یا متصرف موقوفه با هزینه خود آن را تجدید بنا کند آیا اعیان احداثی داخل در موقوفه است ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

اعیان احداث شده وقف نمی باشد .