پیری پرسیده شده در 4 روز پیش
در صورتی که عین موقوفه خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد و مستاجر یا متصرف موقوفه با هزینه خود آن را تجدید بنا کند آیا اعیان احداثی داخل در موقوفه است ؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 2 روز پیش

اعیان احداث شده وقف نمی باشد .

فهرست