شکوری پرسید 2 سال قبل
برادرم قبل از پدرم فوت نموده است ایا فرزندان برادرم از پدرم ارث می برند ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

خیر