d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aاحمد پرسید 1 سال قبل
سلام – بنده و یکسری از همکارانم در یک کارگاه مبل سازی کار می کردیم که این کارگاه به علت آتش سوزی تخریب شد و من و همکارانم بیکار شدیم. بعد از گذشت 7 ماه دوباره کارگاه ساخته و بازسازی شد ولی کارفرما یکسری افراد دیگر را بجای ما بر سر کار آورد. می خواستم ببینم آیا کارفرما می تواند کس دیگه ای را استخدام کند در صورتی که ما قرارداد داشتیم ولی به ناچار این چند ماه بیکار شدیم؟آیا می توانیم در این باره شکایتی مطرح کنیم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام – طیق ماده 30 قانون کار ، چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه و یا حوادث غیر قابل پیش بینی تعطیل گردد و کارگران بیکار شوند ، پس از فعالیت مجدد کارگاه ، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن بوجود می آید به کار اصلی بگمارد.

فهرست