احمد پرسیده شده در 1 ماه پیش
سلام – بنده و یکسری از همکارانم در یک کارگاه مبل سازی کار می کردیم که این کارگاه به علت آتش سوزی تخریب شد و من و همکارانم بیکار شدیم. بعد از گذشت 7 ماه دوباره کارگاه ساخته و بازسازی شد ولی کارفرما یکسری افراد دیگر را بجای ما بر سر کار آورد. می خواستم ببینم آیا کارفرما می تواند کس دیگه ای را استخدام کند در صورتی که ما قرارداد داشتیم ولی به ناچار این چند ماه بیکار شدیم؟آیا می توانیم در این باره شکایتی مطرح کنیم؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 1 ماه پیش

سلام – طیق ماده 30 قانون کار ، چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه و یا حوادث غیر قابل پیش بینی تعطیل گردد و کارگران بیکار شوند ، پس از فعالیت مجدد کارگاه ، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن بوجود می آید به کار اصلی بگمارد.

فهرست