خدایی پرسید 2 سال قبل
سلام. می خواستم بدانم آیا به قراردادهای پیمان با نرخ متر مربع زیر بنا تعدیل آحاد بها تعلق می گیرد؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

باسلام. به استناد ردیف 5 بند الف پیوست بخشنامه شماره 142825/100 مورخ 24/8/85 دستور العمل انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیر بنا ، به هنگام نمودن برآورد اولیه تا زمان مورد نظر برای برگزاری مناقصه و نیز برای زمان اجرای کار با روش ارائه شده در بخشنامه ، تعدیل محاسبه و به برآورد اولیه اضافه می گردد ، بعد از عقد قرارداد و ابلاغ آن مطابق با ماده 7 پیمان با نرخ متر مربع زیر بنا هیچ گونه تعدیل آحاد بها به پیمان تعلق نمی گیرد.