مینابی پرسید 2 سال قبل
برادرم بدون اجازه بقیه وراث واحد 40 متری که متعلق به پدرم می باشد را بعد از فوت پدرم تصرف نموده و از مشاعات ساختمان استفاده کرده و 40 متر دیگر به واحد اضافه نموده است علیه او چه دعوایی می توانیم اقامه نماییم ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

دعوای رفع تصرف عدوانی علیه او مطرح نمایید