d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمینابی پرسید 1 سال قبل
برادرم بدون اجازه بقیه وراث واحد 40 متری که متعلق به پدرم می باشد را بعد از فوت پدرم تصرف نموده و از مشاعات ساختمان استفاده کرده و 40 متر دیگر به واحد اضافه نموده است علیه او چه دعوایی می توانیم اقامه نماییم ؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

دعوای رفع تصرف عدوانی علیه او مطرح نمایید

فهرست