مهنوش پرسید 2 سال قبل
همسرم معتاد است و از ترس جانم خانه را ترک کرده ام آیا می توانم مهریه و نفقه را از اوو بگیرم ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

مهریه را در هر صورت می توانید مطالبه نمایید ولی دریافت نفقه تحت شرایطی امکان پذیر می باشد .