d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aصباغ پرسید 1 سال قبل
آیا بعد از توقیف مال توسط سازمان تملیکی , صاحب کالا حق ترخیص دارد ؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

بله . تا قبل از آن کهکالا به وسیله سازمان جمع آوری و فروش املاک تملیکی به فروش برسد , صاحب کالا می تواند با پرداخت کلیه وجوه و هزینه های انجام شده نسبت به ترخیص کالا اقدام نماید .

فهرست