d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aصالح پرسید 1 سال قبل
سلام. وقتتون بخیر باشه.

من و یکی از فامیلامون، به طور مشاعی زمینی رو داریم، و من بخش خودم رو اجاره دادم. آیا اون فامیلمون میتونه از دادگاه حکم تخلیه مستأجر من رو از دادگاه بخواد؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام ممنون

طبق ماده30 قانون مدنی، مالک نسبت به مایملک خود حق هرگونه دخالت و تصرف دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشه.

از طرفی هم چون مواد قانون مدنی در رابطه با شرکت، اجازه اجاره مال مشاع را داده، فقط در صورتی که شریک، در قبال شرکای دیگر مسئولیت داشته باشد می تواند چنین درخواسته داشته باشد.

فهرست