عبادی پرسیده شده در 3 ماه پیش
مالک دو دانگ مشاع از ملک علیه من که مستاجر مغازه می باشم دادخواست تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بها به شورای حل اختلاف داده است در حالیکه من تمام اجاره بها را به صندوق واریز کردم و رسید دفترخانه دارم. آیا شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی دارد؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 3 ماه پیش

سلام شما می توانید دادخواست مطالبه ثمن و دادخواست خسارت ناشی از کاهش ارزش پول حسب نظر کارشناس و رای وحدت رویه مطرح نمایید .

فهرست