d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aبیگی پرسید 7 ماه قبل
در پاساژی سرقفلی دو مغازه را در کنار هم خریده ام خودم قصد دارم در مغازه ها فعالیت نمایم ایا می توانم اقدام به تخریب دیوار مغازه ها نمایم
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 7 ماه قبل

بدون اجازه مالک اجازه تخریب ندارید .

فهرست