d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aشادابی پرسید 1 سال قبل
سلام. رای علیه من صادر شده به خواسته خلع ید و پرداخت مبلغ 50 میلیون تومان خسارت به علت تخریب اراضی و مرتع ملی به منابع طبیعی ، من اعتراض کردم و دادگاه تجدیدنظر پرونده را جهت ارجاع به هیات سه نفره کارشناسی اعاده کرد اما کارشناس سه نفره مبلغ خسارت را 150 میلیون تعیین نمود. آیا با توجه به اینکه نظریه هیات کارشناسی به ضرر من می باشد می توانم تجدیدنظر خواهی خود را مسترد نمایم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باسلام. طبق قانون معامله ملک بازداشتی باطل می باشد و شما می توانید ثمن معامله و خسارات متعلقه را از فروشنده دریافت نمائید

فهرست