d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aسید حامد اخوان پرسید 12 ماه قبل
سلام و ارادت

اگر پروژه ایی طی تشریفات بدون هیچ عیبی تحویل موقت شده باشد، ایا کارفرما می تواند دوباره عیوب جدیدی را اضافه کند؟. توضیح اینکه پروژه در مرحله سفت کاری بوده و عیوب اعلامی جدید قابل دیدن در قبل نیز بوده است

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 12 ماه قبل

سلام بله

فهرست