سید حامد اخوان پرسید 2 سال قبل
سلام و ارادتاگر پروژه ایی طی تشریفات بدون هیچ عیبی تحویل موقت شده باشد، ایا کارفرما می تواند دوباره عیوب جدیدی را اضافه کند؟. توضیح اینکه پروژه در مرحله سفت کاری بوده و عیوب اعلامی جدید قابل دیدن در قبل نیز بوده است
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

سلام بله