تجدیدنظرخواهی از رای صادره از تشکل های خودانتظام در بورسدسته بندی: پرسش های دعاوی بورستجدیدنظرخواهی از رای صادره از تشکل های خودانتظام در بورس
بهادری پرسیده شده در 1 ماه پیش
سلام آیا رای صادره از تشکل های خود انتظام با تقاضای تجدیدنظرخواهی بنده به عنوان محکوم مجددا قابل پیگیری است؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 1 ماه پیش

بله با تقاضای شما به عنوان محکوم و با اعتراض سازمان مبنی بر عدم رعایت قوانین و مقررات در جریان رسیدگی یا صدور رای، قابل رسیدگی مجدد در هیات رسیدگی است.

فهرست