عزتی پرسیده شده در 3 ماه پیش
سلام – من دادخواست مطالبه وجه را مطرح کردم که رای به نفع من صادر شد طرف مقابل از رای صادره اعتراض نمود. من دادخواست تامین خواسته دادم اما به علت آدرس به مجتمع قضایی دیگری ارجاع شد. چنانچه تامین خواسته صادر بشه من چه کاری باید انجام بدهم؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 3 ماه پیش

با سلام – شما در دادخواست خود باید به شعبه و شماره پرونده دادخواست اصلی اشاره می نمودید تا به همان شعبه ارجاع شود. چنانچه این کار را انجام نداده اید باید دادخواست اصلی و رای صادره را به شعبه ای که بابت تامین خواسته ارسال شده ارائه دهید.

فهرست