مجید پرسید 1 سال قبل
محموله باری را بیمه کرده ام اما شرکت بیمه از پرداخت خسارت اجتناب می کند چگونه می توانم شکایت کنم ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

با مراجعه به دادگاه الزام او را به پرداخت حق بیمه درخواست نمایید