مجید پرسید 2 ماه قبل
محموله باری را بیمه کرده ام اما شرکت بیمه از پرداخت خسارت اجتناب می کند چگونه می توانم شکایت کنم ؟
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

با مراجعه به دادگاه الزام او را به پرداخت حق بیمه درخواست نمایید

فهرست