d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمجید پرسید 1 سال قبل
محموله باری را بیمه کرده ام اما شرکت بیمه از پرداخت خسارت اجتناب می کند چگونه می توانم شکایت کنم ؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

با مراجعه به دادگاه الزام او را به پرداخت حق بیمه درخواست نمایید

فهرست