پرویز پرسید 2 سال قبل
وظیفه بیمه حمل و نقل برعهده چه کسی است ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

اصولا بر عهده ارسال کننده می باشد .