d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aامید پرسید 1 سال قبل
بنده یک حساب بانکی در یکی از بانک ها دارم که توسط اداره ثبت به دلیل نپرداختن مهریه همسرم توسط خود ایشان بسته شده. می خواستم ببینم خود ایشان می توانند پولی از این حساب برداشت کنند؟ و برای دوباره باز شدن چیکار باید بکنم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام خود ایشان که نمی توانند مستقیم برداشت کنند پس از طی تشریفات و بازداشت توسط اداره ثبت به حساب ایشان واریز می گردد.

فهرست