صفوی پرسید 2 ماه قبل
فردی چکی را قبل از فوت در جهت پرداخت اجناس به پدرم داده است و چک برگشت خورده است ، اکنون ما می توانیم علیه او شکایت کیفری نماییم
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

بله می توانید

فهرست