d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aصفوی پرسید 1 سال قبل
فردی چکی را قبل از فوت در جهت پرداخت اجناس به پدرم داده است و چک برگشت خورده است ، اکنون ما می توانیم علیه او شکایت کیفری نماییم
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

بله می توانید

فهرست