d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aبادامکی پرسید 1 سال قبل
دو فقره چک به شخصی داده ام بعد از پرداخت چک از استرداد آن خودداری نموده است و اکنون چک را برگشت زده و از من شکایت کرده است . چه اقدامی می توانم انجام دهم
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

وجود اسناد تجاری در دست دارنده آن ، دلیل بر مدیونیت صاحب چک می باشد . دعواس استرداد لاشه چک را مطرح نمایید

فهرست