بادامکی پرسید 2 ماه قبل
دو فقره چک به شخصی داده ام بعد از پرداخت چک از استرداد آن خودداری نموده است و اکنون چک را برگشت زده و از من شکایت کرده است . چه اقدامی می توانم انجام دهم
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

وجود اسناد تجاری در دست دارنده آن ، دلیل بر مدیونیت صاحب چک می باشد . دعواس استرداد لاشه چک را مطرح نمایید

فهرست