بادامکی پرسید 2 سال قبل
دو فقره چک به شخصی داده ام بعد از پرداخت چک از استرداد آن خودداری نموده است و اکنون چک را برگشت زده و از من شکایت کرده است . چه اقدامی می توانم انجام دهم
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

وجود اسناد تجاری در دست دارنده آن ، دلیل بر مدیونیت صاحب چک می باشد . دعواس استرداد لاشه چک را مطرح نمایید