بهمنی پرسید 2 ماه قبل
با سلام

شهرداری مغازه مارا پلمپ کرده اگر ما این پلمپ را برداریم شهرداری می تواند علیه ما شکایت نماید ؟

1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

در صورتی که پلمپ به حکم مراجع صالح انجام شده باشد فک پلمپ غیرقانونی است

فهرست