بهمنی پرسید 1 سال قبل
با سلامشهرداری مغازه مارا پلمپ کرده اگر ما این پلمپ را برداریم شهرداری می تواند علیه ما شکایت نماید ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

در صورتی که پلمپ به حکم مراجع صالح انجام شده باشد فک پلمپ غیرقانونی است