d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aبهمنی پرسید 1 سال قبل
با سلام

شهرداری مغازه مارا پلمپ کرده اگر ما این پلمپ را برداریم شهرداری می تواند علیه ما شکایت نماید ؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

در صورتی که پلمپ به حکم مراجع صالح انجام شده باشد فک پلمپ غیرقانونی است

فهرست